03-08-2560 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (3-4 ส.ค.60)

นักเรียนในระดับชั้น ม.4 จำนวน 152 คน พร้อมด้วยครูอาจารย์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และยังเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการ์จริง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  โดยกิจกรรมในวันแรก วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 จะเป็นการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายในการสื่อสาร ณ ห้องประชุมดาวเรือง  วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนที่ผ่านการอบรมในวันแรก เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอดำเนินสะดวก เพื่อเรียนรู้จุดเด่นของแต่ละสถานที่ สะสมความรู้เพื่อเตรียมถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยว และได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงอีกด้วย อาทิเช่น วัดหลักสี่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก โอท๊อป บ้านวัดปรกเจริญ  มาลัยฟาร์ม  เตาตาลจั่นหวาน

 

 

ข่าว/ภาพ :  นางสาวศศิวิมล  คุ้มมัน