02-08-2560 การอบรมการใช้งานระบบ My Office

วันนี้เวลา 15.00 น. โดยประมาณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นำโดย นายวรากุล  หงษ์เทียบ จัดการอบรมขยายผล การใช้งานระบบงานธุรการ มีชื่อระบบว่า  “My Office โรงเรียนสายธรรมจันทร์” โดยมี นายธีรกฤต  สร้างการนอก เป็นวิทยากรให้การอบรม ชี้แจงการใช้งานระบบต่างๆ เช่น การจัดทำบันทึกข้อความ การเสนอแฟ้มหนังสือเวียน การบันทึกการขอไปราชการภายในเขต การขออนุญาตลาในประเภทต่างๆ โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

ข่าว กฤษณะ แก่นไร่
ภาพ : กฤษะ  แก่นไร่