29-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีท่านรองกฤษฎา  ทองแย้ม และ  ท่านรองชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง เข้าร่วมในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมโดย นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ และบุคคลากรครูในกลุ่มสาระ มีรุ่นพี่ ม.ปลาย เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงค่าย 29 คน และมีนักเรียนทีมงานโสต่ทัศนูปกรณ์ร่วมบันทึกภาพและจัดเตรียมด้านเทคนิคจำนวน 9 คน นักเรียนเข้าค่ายจำนวน   200 คน

 

 

ข่าว : กฤษณะ  แก่นไร่

ภาพ :  นักเรียนทีมงงานโสตทัศนูปกรณ์