22-07-2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ พานักเรียน ม.2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยการนำของคุณครูคนึงนิด  รอดสนใจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะครูในกลุ่มสาระ  ได้จัดพานักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอยุธยา เคารพ และไหว้พระ ณ วัดต่างๆ

ภาพ : อ.อุษา  เพิ่มสุวรรณ

ข่าว : อ.กฤษณะ  แก่นไร่