22-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  ได้รับเกียรติ จากนายอภิชาติ  ปานมณี  นายกสมคมครูผู้ปกครอง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการทำพิธีเปิดค่าย ณ ห้องประชุมดาวเรือง

ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการทดลอง การสืบค้นข้อมูล   และส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้นำ  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  ดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ขึ้น  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น

3.  เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ………..  คน  ประกอบด้วย คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 14 ท่าน  นักเรียนระดับชั้น       ม.4-ม.6   จำนวน ……….. คน โดยกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนแบ่งออกเป็น ฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน แต่ละฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (รอแทรกรูปกิจกรรม)

ฐานที่ 1 สบู่แฟนซี

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสสารเคมีที่จะเกิดปฏิกิริยาต่อกันโดยกิจกรรมนี้จะ ให้นักเรียนผลิตสบู่โดยทำการทดลองสารไฮโดรลิซิส(ไขมัน)และน้ำมันด้วยเบส ทำให้เกิดเกลือกรดไขมันกับกลีเซอรอล ถึงจะได้ผล ผลิตภัณฑ์สบู่

ประโยชน์ ได้เรียนรู้ต้นกำเนิดปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชั่น ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สบู่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา

 

 

(รอแทรกรูปกิจกรรม)

ฐานที่ 2 ล่องเรือหารัก

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงลอยตัว การออกแบบ คิดวิเคราะห์

คำนวณการรองรับมวลน้ำหนักโดยทำการทดลองสร้างเรือจากขวดน้ำและมีถุงทรายเป็นตัวถ่วงน้ำหนัก

ประโยชน์ ได้ให้นักเรียนประมวลความคิดในการทดลอง ฝึกคิดในการออกแบบว่า  จะต้องออกแบบอย่างให้รองรับมวลน้ำหนักได้มาก ได้คิดวิเคราะห์เสริมทักษะในการคำนวณ ความเป็นไปได้ในการคาดเดา

(รอแทรกรูปกิจกรรม)

ฐานที่ 3 ชีวะเพื่อชีวิต

จุดมุ่งหมาย เพื่อบูรณาการความรู้ในทางด้านวิชาชีววิทยา ผสมกับงานวิชาศิลปะ

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการจะลงสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ได้ต้องใช้แปรงหรือพู่กันลง แต่สำหรับกิจกรรมนี้จะใช้อวัยวะในร่างกายสรรสร้างรูปภาพ ภายใต้หัวข้อต้นไม้ของพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9

ประโยชน์ ได้ใช้วิชาความรู้ที่มาเป็นได้มากกว่าวิชาชีววิทยา ทุกอย่างในร่างกายนั้นมีประโยชน์และทุกอย่างนั้นคือศิลปะ เป็นการเสริมสร้างทักษะ จินตนาการทำให้เห็นโลกทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเดิม

 

(รอแทรกรูปกิจกรรม)

ฐานที่ 4 ตามล่าหาดวงดาวเเละฟอสซิล

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการโคจรของดวงดาว การดูตำแหน่งของ ดวงดาว และการศึกษาเกี่ยวกับซากฟอสซิล สรีระของสิ่งมีชีวิตที่ภายนอกย่อยสลายไปแล้ว โดยฐานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ฐานย่อย ดวงดาวและฟอสซิล ซึ่งในฐานดวงดาวได้จัดกิจกรรมให้ทำแผนที่ท้องฟ้าจำลอง การดูดาวต่างๆ ส่วนฐานฟอสซิลจะให้นักเรียนต่อโครงร่างของซากฟอสซิลให้ถูกต้อง และศึกษาว่าซากฟอสซิลนั้นคือสัตว์ชนิดใด

ประโยชน์ เสริมทักษะปฏิภาณไหวพริบ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์และซาก ฟอสซิล และได้ความรู้เสริมเพิ่มจากความรู้เดิม เช่น รู้ตำแหน่งของดวงดาว การวางตำแหน่งที่ถูกต้องของซากฟอสซิล บางครั้งการเห็นโครงนอกไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด เล็กหรือใหญ่เพียงไหน การศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้รู้ได้ บางครั้งคำตอบอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิด อาจจะเหนือการคาดหมายเลยก็ว่าได้

ข่าว :  ชินาภา  สว่างวงษ์ ม.6/6

ภาพ :  งานโสตทัศนูปกรณ์