ติดตั้งป้ายกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ

แนะนำให้รู้จักกับ ห้องกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ  โดย นายอาคม สมพามา  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 211 อาคาร 2