ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยนายวีระพร  เมฆวิลัย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงบอร์ดบุคลากรและแจ้งข่าวสาร บริเวณข้องห้องสำนักงานกิจการพิเศษ