กิจกรรม งานธนาคารโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู- อาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา  นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน มีทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา

ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมมาเป็นเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต
ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นการจำลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกิจกรรมธนาคารโรงเรียนมีหลักการง่าย ๆ คือ
– เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ
– เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง
– เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
– เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
– เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม


ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงโรงเรียนของเราหรือโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจจะได้เข้าร่วมโครงการดีดีแบบนี้ครับ  อันดับแรกคือ
– โรงเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของอนาคตของชาติและที่สำคัญผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดีดีแบบนี้ด้วยครับ
– โรงเรียนและผู้บริหารรวมทั้งครูอาจารย์เห็นความสำคัญในการฝึกเด็กให้มีทักษะในภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  แค่นี้ครับง่าย ๆ เน้นที่โรงเรียน เน้นที่เยาวชน ครับ ส่วนเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางธนาคารจะจัดหาให้ครับลักษณะและวิธีการดำเนินงานของโครงการธนาคารโรงเรียน ก็ง่ายเหมือนกันครับ  เป็นลักษณะของการฝากเงิน   การฝากเงินของโครงการธนาคารโรงเรียนนั้นเป็นประเภทฝากเผื่อเรียกหรือที่เราจะเข้าใจว่าฝากออมทรัพย์นั่นแหละครับ   ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอในวันเปิดทำการโรงเรียน( เอาธนาคารไปตั้งในโรงเรียนเลยครับ )   ซึ่งการฝากเงินก็สามารถฝาก – ถอนได้ ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก – ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละรายธนาคารโครงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉพาะโครงการธนาคารโรงเรียนครับ)

การให้การสนับสนุนจากทางธนาคารออมสินนั้น ทางธนาคารฯ จะเข้าไปช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมนักเรียนผู้ปฏิบัติงานถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน แบบพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และสมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับโครงการธนาคารโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในธนาคารโรงเรียนได้มีส่วนร่วม อาทิ ค่ายผู้นำเยาวชน ทัศนศึกษานอกสถานที่และสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน อีกด้วยครับ

โครงการธนาคารโรงเรียนนี้  ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสมาชิกที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การร่วมกัน  ร่วมกันคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านกิจกรรมต่างๆเสริมสร้าง และปลูกฝังนิสัยการประหยัดรักการออม  รู้จักรับผิดชอบและเสียสละต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

—————————————————————————————————————————————-

บทความ :   https://www.gotoknow.org/posts/145098

เรียบเรียง : กฤษณะ  แก่นไร่

ภาพถ่าย : งานธนาคารโรงเรียน อ.สาลินี  เรืองจุ้ย