Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียน  สายธรรมจันทร์ ที่ตั้ง 79 หมู่ 5  ตำบล  ท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์  032-241004   โทรสาร  032-241480  Website www.saischool.ac.th  เปิดสอนระดับ ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

       โรงเรียนสายธรรมจันทร์ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2452  โดยหลวงช้อย สุนทโรดม ได้บริจาคเงินสร้างโรงเรียน 1 หลัง  ในที่ดินของวัดโชติทายการาม ทางราชการตั้งชื่อว่า “โรงเรียน ช.สุนทโรดม” เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูใหญ่ชื่อ ขุนโสตระศึกษากร

          ในปี พ.ศ. 2482  นายแม้น อรจันทร์ นายอำเภอดำเนินสะดวก นายธำรง สายะสนธิ ศึกษาธิการอำเภอดำเนินสะดวก และท่านเจ้าคุณธรรมวิรัติสุนทร เจ้าอาวาสวัดโชติทาย-การาม  ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในที่ดินของวัดโชติทายการาม ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารเรียนหลังเดิมลักษณะเป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น  มีมุข 2 มุข ขนาด 10 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 17,562.40 บาท     ขนานนามตามอักษรชื่อสกุลและคำแรกสมณศักดิ์ของผู้เริ่มดำเนินการว่า    “สายธรรมจันทร์” นายประยูร  ภมรมนตรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนใหม่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2482

ปีงบประมาณ 2515 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216  ห้องน้ำ และห้องส้วมนักเรียน  และบ้านพักครูซึ่งสร้าง  ณ  สถานที่แห่งใหม่หน้าวัดอมรญาติสมาคม 

ปีงบประมาณ 2516 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 หลังที่ 2 

ปีการศึกษา 2516 ได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาสถานที่แห่งใหม่เป็นปีแรก

ปีการศึกษา 2517 ได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเรียน ณ ที่แห่งใหม่ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เรียนแห่งเดิม

ปีการศึกษา 2518  เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.ปลาย) เป็นปีแรก และให้จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 เรียนสถานที่แห่งใหม่  ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนสถานที่แห่งเดิม

15 มกราคม 2519 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนดำเนินสะดวก “สายธรรมจันทร์” เป็น “โรงเรียนสายธรรมจันทร์”

 

สัญลักษณ์ :  สายฟ้า  ธรรมจักร และพระจันทร์

สีประจำโรงเรียน   :  ชมพู  ฟ้า

ปรัชญา   :  สติปัญญาว่องไว  ศีลธรรมดีงาม จิตใจสูงส่ง

คติพจน์  :  เปรื่องปราด  ดีงาม  สูงส่ง

อัตลักษณ์   :  นักเรียนเป็นคนดี

เอกลักษณ์ :  โรงเรียนส่งเสริมอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนสายธรรมจันทร์
79 หมู่ 5 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โทร.0-3224-1004 โทรสาร 0-3224-1480  E-Mail : saischool@saischool.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@saischool.ac.th