Get Adobe Flash player

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จประสังฆราชฯ

S 20971533

           ด้วยจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 18.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานครฯ

          จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

          ในการนี้ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยมีตัวแทนผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมพิธีจำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายกฤษฎา  ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2.นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  3.นางปิยเนตร  สิริรัตนาวงศ์ 4.นางสาว ภาณี  คูสุวรรณ์ 5.นาย วีระพร  เมฆวิลัย 6.นาย อัมพร  พูลทรัพย์ 7.นางสาว อริสรา  สาททอง  8.นางสาว ศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร 9.นางสาว กันยา  ตันนิรัตร์ 10.นาง พรรณผกา  เหรียญกิจการ 11.นาย เอกภูมิ  ชูนิตย์ 12.นาย ทวีศักดิ์  ช่อกระทุ่ม 13.ว่าที่ร้อยตรี สุดใจ  ชูศรีวาส 14.ส.ต.ท. วินัย  พงษ์ศิริ 15.นางสาว จิรภา  ผาตินาวิน 16.ว่าที่ ร.ต. ปรีดี  ประสมสิน 17.นาง กรองทอง  ประสมสิน18.ว่าที่ ร.ต. ไพศาล  ตันติสาโร  19.นาย นรเศรษฐ์  ทิมพิทักษ์ 20.นาย ตระกาญ  สำเภาอินทร์

 S 42663951
แตงตงพระสงฆราช ๑๗๐๒๑๓ 0026   แตงตงพระสงฆราช ๑๗๐๒๑๓ 0023 แตงตงพระสงฆราช ๑๗๐๒๑๓ 0015 
 S 20971533  veraporn  447
 
   

 

S 3391567

S 3391568

S 3391569

ติดต่อเรา

โรงเรียนสายธรรมจันทร์
79 หมู่ 5 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โทร.0-3224-1004 โทรสาร 0-3224-1480  E-Mail : saischool@saischool.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@saischool.ac.th